Logo - Smykkesten
Stengalleriet - Smykkesten

Fossiler

Fossiler, Illustration 1
Forstenet dinosauruskogle, Argentina
Jørgen Kjær Poulsen
Fossiler - eller på dansk forsteninger er betegnelsen for rester af uddøde dyr og planter eller aftryk af disse, som er bevaret i sten eller som sten. Eller sagt på en anden måde er forsteninger mineralske reproduktioner af fortidens organismer. Typiske eksempler på sådanne forsteninger er de forstenede søpindsvin, der er bevaret som flinteafstøbninger af skallens indre, eller forstenet træ, hvor det oprindelige træmateriale er erstattet af kisel. Et godt eksempel på træ, der er forstenet, er billedet af det forstenede træ fra Ægypten. Den fortæller samtidig historien om, at der en gang har været en flot skov mellem Cairo og pyramiderne, hvor der i dag er gold ørken.

Forsteninger dannes også i de tilfælde, hvor fx muslinge- eller snegleskaller efter dyrenes død er blevet opløst, men hvor skallerne har nået at danne aftryk i det omgivende materiale, Fossiler, Illustration 2
"Pleuroceras" ammonit, Franken i Tyskland
Jørgen Kjær Poulsen
inden de forsvandt. I sådanne tilfælde er de oprindelige dyr totalt forsvundet, men ud fra aftrykkene i stenen kan vi alligevel danne os et meget præcist billede af deres udseende. Et godt eksempel det er hosstående billede af en ammonit som har sat sit aftryk i pyrit.

De vigtigste omstændigheder ved dannelse af forsteninger er at organismerne helst skal havne på steder, hvor der ingen fri ilt er til stede, og hvor de ikke bliver spist af andre dyr. Sådanne steder findes i søbassiner, floder deltaer og navnlig havområder, hvor der til stadighed aflejres materiale. Organismerne skal meget hurtigt indlejres af f.eks. mudder, kalkslam eller finsand. Et godt eksempel på hurtig indlejring er insekter i rav. Her er så at sige dødsøjeblikket bevaret.

Forsteninger kan være dannet af siliciumoxid og fremtræde som agat, jaspis, flint eller opal. Eller de kan bestå af svovlkis (pyrit) kalkspat, Fossiler, Illustration 3
Forstenet træ, Ægypten
Jørgen Kjær Poulsen
kul m.m. Der kendes eksempler på over 40 forskellige forsteningsdannende mineraler. Nogle af de danske jordlag har rummet helt specielt gode betingelser for dannelsen af forsteninger. Et eksempel er moleret fra ældre tertiærtid i limfjordsområdet. I perioder har havbunden under molerets afsætning nærmest været uden fri ilt. Døde fisk, som er sunket til bunds, er således rådnet meget langsomt og er ikke blevet spist af ådselædere, som ikke har kunnet leve på den iltfattige bund. Før der er sket noget videre med fiskene, har de fået dække af slam og siden endnu mere beskyttende slammateriale så de er blevet til smukt bevarede forsteninger. Moleret har iøvrigt givet os mange enestående forsteninger, bl.a. insekter af talrige slags og noget så usædvanligt som fugle.

Til toppen